fbpx

רישום זכויות חברה משכנת

ישנן עסקאות מכר במקרקעין, שהרישום שלהן מתנהל דרך חברה משכנת. חברה משכנת היא למעשה הגוף שמאכלס את חוכרי הדירות, כאשר כחלק מתפקידי החברה, עליה להפנות רוכשי נכסים לרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) וזאת כדי שיחתמו על חוזה החכירה, ירשמו הערות שונות או התחייבויות מסוימות על הנכס, ויבצעו רישום בפנקס הבתים המשותפים או בטאבו.

נקודת המוצא היא שעל כל דירה להיות רשומה בטאבו. עם זאת, הרישום איננו תמיד מתבצע בתוך זמן סביר, או עקב מכשולים בירוקרטים כאלה ואחרים. אף על פי כן, חשוב לדעת שגם אם דירה מסוימת אינה רשומה בטאבו – הבעלות עליה עדיין יציבה וקיימת. היעדר הרישום בטאבו לא גורע מהבעלים את זכויותיו הטבעיות, והוא יכול לעשות בנכס שלו כרצונו, למכור אותו או להעביר את הזכויות עליו וכו'…

חברה משכנת אחראית על ניהול ורישום זכויות רוכשים בנכס, הן כלפי הרוכש והן כלפי הבנק שנותן את המשכנתא. הקבלן ועורכי הדין המייצגים אותו משמשים בתור חברה משכנת, וזאת עד למועד שבו יוסדר רישום הדירה, כלומר, עד לגמר ניהול ורישום זכויות רוכשים.

במקרים מסוימות, כאשר ישנם מכשולים מסוימים בדרך לרישום הזכויות טאבו, תשמש החברה המשכנת למעין גוף חלופי לכך – וכל פעולה שאחד הרוכשים היה מעוניין לבצע בטאבו, הוא יוכל לבצע בספרים של החברה המשכנת, והמשמעות של הפעולה תהיה זהה.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן