fbpx

תכנון מס בחלוקת נכסים משפחתיים

בעת ניסוח צוואה או בחלוקת עזבון, מורישים ויורשים מתמודדים לעתים עם מורכבות בתחום המיסוי. עליהם להתמודד עם המתח שעלול להתעורר בין הרצון לחלוקה שווה של הנכסים הנכללים בעיזבון לבין חלוקה שווה ומדויקת של נכסי המוריש. בנוסף, במכירת דירת מגורים יכולות לצוץ הזדמנויות לצמצום לפטור מלא מתשלום מס. אמנם לפטור זה מגבלות משמעותיות, אך גם מגבלות אלו, בעזרת תכנון מס מוקדם ומושכל, יכולות להיפתר.

מהו תכנון מס? 

תכנון מס הוא שימוש בפעולות משפטיות ועסקיות שונות שנועדו להפחית את חבות המס של הפרט או של חברה. בהגדרתו, תכנון מס נחשב פעילות חוקית ואף הוכר כזכות חוקתית בפסיקת בית המשפט העליון: "הזכות לתכנון מס היא, כאמור, זכות חוקתית אשר באה לממש את ההגנה על הזכות לקניין הפרטי" (סגנון נ' פקיד שומה פתח תקווה). עם זאת, המחוקק לא מתיר לנישומים צ'ק פתוח וקיימת הבחנה בין תכנון מס חוקי לבין התחמקות ממס.

תכנון מס בחלוקת נכסים משפחתיים במסגרת עזבון

ככלל, בדיני המיסים בארץ אין מיסוי מתנות. כלומר, כאשר אדם מעביר לאדם אחר מתנה, העברה זו לא מהווה "אירוע מס" ומכאן שלא ממסים אותה. כפועל יוצא מזה, אין מיסוי על עזבון, כך שכאשר אדם נפטר, מעבר רכושו ליורשים אינו נחשב כאירוע מס ועל כן לא צפוי להיות ממוסה. עם זאת, כדי שנכס שמועבר בעיזבון לא ימוסה, עליו להישאר כפי שהוא ולא להימכר. כלומר, אם נמכר נכס שהועבר בירושה, מתקיים אירוע מס, כך שאם נוצר רווח ממכירת הנכס – ביחס לעלות קנייתו, החזקתו ועלויות העסקה – אותו הרווח ימוסה.

בעיה זו נוצרת, לרוב, כאשר עזבונו של נפטר כולל נכסי מקרקעין וריבוי יורשים. במצב זה, חלוקת הנכס הנוחה ביותר בין היורשים היא באמצעות מכירתו וחלוקת התמורה. אלא, מכירה שכזו תהווה אירוע מס ועל כן הרווח, אם ישנו, חשוף למיסוי ומכאן שלצמצום העזבון המחולק בין היורשים.

פתרון אפשרי למצב שכזה הינו תכנון מס: חוק מיסוי מקרקעין קובע כי עזבון שיחולק בין היורשים ללא מכירת נכסים לא יראה כמכירה ומכאן שלא יחויב במס. למשל, אם לנפטר שתי דירות ושני יורשים, חלוקת דירה לכל יורש לא תחויב במס. עם זאת, קל לראות מדוע גם מצב שכזה עלול להיות מורכב, שכן סביר להניח שערך נכסי הנפטר אינם שווים, גם אם מספר הנכסים מתחלק במספר היורשים.

תכנון מס בחלוקת נכסים משפחתיים במסגרת ריבוי דירות

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מעניק פטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים. לפי החוק, כדי שדירת מגורים אכן תיכנס בגדרו של הפטור ממס, עליה להיות דירתו היחידה של המוכר ועליה להיות בבעלותו לפחות שמונה עשר חודשים לפני המכירה. אך, אם קיימת דירה נוספת על שם ילדיו (מתחת לגיל 18) או בן/בת זוגו של המוכר, הוא לא ייחשב כמי שבבעלותו דירה יחידה.

עם זאת, גם באשר למיסוי דירה שניה, אם בעל שתי דירות נפטר, מעבר הדירות בירושה וחלוקתן בין היורשים פטור ממס – כל עוד דירות אלו לא נמכרות. אולם, כדאי לשים לב שהמחוקק הציב בחוק הירושה מספר כללים ותנאים לצורך תחולתו של הפטור האמור וכדאי לשים אליהם לב ולהתכונן בהתאם, עוד לפני חלוקת הנכסים.

חשיבות הליווי המשפטי

מן האמור לעיל ניתן לראות כי סוגיית מיסוי עזבון עלולה להיות מורכבת. עם זאת, הקושי שנוצר מהמתח שבין שאיפת המוריש והיורשים לחלוקה שווה בין היורשים אל מול השאיפה לצמצום חבות המס ככל האפשר מעלה אפשרויות רבות לפתרונות שונים. אבל, ישנם גם אלמנטים רבים שיש לתת עליהם את הדעת כאשר נדרשים לחלוקת עזבון הכוללת נכסים. למשל, יצירת אירוע מס עקב מכירת נכס לא חייבת לחול רק במקרקעין וכך לחשוף את היורשים למס שבח: גם מס רווחי הון עלול לחול על היורשים, כתלות באופי וסוג הנכס.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן