fbpx

דיווחים למיסוי מקרקעין והממונה על חוק המכר

מהו מס שבח? כאשר נמכרת זכות במקרקעין במחיר הגבוה מהמחיר בה נרכשה, על המוכר לשלם מס שבח, בגין הרווח שנוצר. אולם, נשים לב כי ייתכן שניתן לנכות מהרווח הוצאות מסוימות, כגון שיפוץ הנכס ועלויות מכירתו. חשוב לדעת, קיימות עסקאות הפטורות מתשלום מס שבח, ולכן מומלץ, במסגרת דיווח על העסקה, לברר האם קיים פטור שכזה.

דיווח למיסוי מקרקעין: חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)  מטיל חובה על מוכרי ורוכשי זכות במקרקעין לדווח על העסקה למנהל. החל מ2017, הגשת הדיווח האמור צריכה, ככלל, להיעשות באופן מקוון. על הדיווח לכלול את פירוט הזכות שנרכשה או נמכרה (למשל, האם מדובר במכירת הנכס, זיקת הנאה וכו'). בנוסף, יש לכלול את פרטי העסקה, התמורה בעבור רכישת הזכות ותאריך ביצוע העסקה, סכום המס שיש לשלם והצגת האופן בו חושב סכום זה ועוד. 

דיווח לממונה על חוק המכר: לצורך הגנה על רוכשי דירות, המחוקק קבע חובת דיווח על עסקה במקרקעין. במסגרת חובה זו, על מוכר הזכות במקרקעין, בין אם מדובר בנכס למגורים, עסק או כל שימוש אחר, להעניק לרוכש הזכות בטוחה. זו יכולה להיות ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח, משכון ועוד. 

כדי לממש ההגנה על הרוכשים, חובה על המוכר לדווח לממונה על חוק המכר על העסקה שנעשתה, כולל פירוט הנכס והבטוחה.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן