fbpx

כל מה שאתם צריכים לדעת על תיקון חוק צמצום השימוש במזומן

כל מה שאתם צריכים לדעת על תיקון חוק צמצום השימוש במזומן שנכנס לתוקפו ב01.08.2022 

סקרנו לפניכם את עיקרי תיקון החוק והסנקציות שיוטלו על מי שלא יפעל בהתאם לחוק !

ביום 01.08.22 נכנס לתוקף תיקון חוק צמצום בשימוש במזומן. החוק מגביל עוד יותר את השימוש במזומן במשק , בין אם מדובר בעוסקים ובין אם באנשים פרטיים. החוק גם קובע הגבלות על שימוש בצ'קים וכן הנוהל התקין להסבת צ'קים .

מטרת החוק לצמצום שימוש במזומן :

לצמצם הסיכון של שימוש במזומן למטרות של הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, החוק מעניק תמריצים לעודד השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים.

מטרת התיקון :

במסגרת וועדת החוקה העלו טענות שחוק צמצום שנכנס לתוקף בשנת 2019  לא השיג את מטרתו והמשק עדין מנוהל על בסיס שימוש במזומן ולא צמצם את כמות המזומנים במשק, לפיכך, הוחלט לצמצם אפילו עוד יותר את המשק.

תמצית השינויים:

בתיקון התעדכנו תקרות הסכומים לגבי איסור השימוש במזומן עבור עסקאות שיתבצעו החל מ01.8.22 , התיקון מגביל את היכולת של כלל הציבור להשתמש בכסף מזומן מעל תקרה מסוימת, שצמצמה עוד יותר.

הסכום המרבי שיותר לתשלום במזומן לאנשים פרטיים יעמוד  על 15,000 ₪במקום 50,000 ₪ (למעט: אם מדובר בעסקת רכישת רכב שיותר לתשלום סכום עד 50 אלף).

הסכום המרבי שיותר לתשלום במזומן לעסק (שמספיק שצד בעסקה עסק) יעמוד על 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪.

יודגש כי מחיר העסקה כולל גם את תשלום המע"מ וההוצאות הנלוות אליה.

צ'קים

החוק אוסר על עסקים לתת או לקבל "צ'ק פתוח". הכוונה בצ'ק פתוח הינו צ'ק שאינו מושלם לפי פקודת השטרות, כגון חסרים בו פרטים. דהיינו שכל תשלום בצ'ק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, מחייבת את העוסק לוודא ששם מקבל התשלום בצ'ק רשום בברור.

מהן הסנקציות הצפויות למפירים את החוק?

בחוק נקבע מדרג של עיצומים כספיים בגין הפרה החוק, שניתן גם להטיל הקנס על אנשים פרטיים ( הפרת החוק כאמור יכולה להביא להגשת כתב אישום נגד אדם פרטי – הקנס יהוו חלופה לכתב האישום).

  • הפרה בתשלום במזומן או צ'ק הנע בין 25-50 אלף שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 15%.
  • הפרה תשלום במזומן או בצ'ק גבוה מ-50 אלף שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 25%.
  • מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ-6,000 שקל ועד 8,500 שקל, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 5%.

יצוין שהפרה נוספת במהלך שנתיים מהעבירה הראשונה תתווסף על הקנס  הקבוע לאותה עבירה סכום השווה לקנס המנהלי הראשון – כלומר תשלום כפול של סכום קנס הראשון !

החוק מחייב לתעד את אמצעי התשלום חוק המזומן החדש מחיל כלל זה גם על מי שרוכש זכויות במקרקעין ומעתה הוא חייב לכלול בהצהרה שהוא מגיש למנהל גם את פרטי אמצעי התשלום בו ניתנה התמורה.
החוק גם מתייחס לעסקה בתשלומים או בעסקאות מתמשכות, כל תשלום יחשב כעסקה נפרדת. בכל מקרה אחר כגון רכישת מוצר אז מדובר בעסקה אחת שעלותה היא הסך הכולל – גם אם שילמתם אותו במספר תשלומים לאורך זמן.
המאמר נכתב ע"י עו"ד איה אטרש – מנהלת מח' גביה ,הוצאה לפועל וחדלות פרעון במשרד עורכי דין פארס כבהה ושות'.

מאמרים נוספים

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן