fbpx

נתקלתם בפרסום בעניין הפקדת תכנית שעלולה לפגוע בנכס שבבעלותכם?? מה עושים?

מה עושים לגבי תכנית שעלולה לפגוע בנכס שלכם?

מה עושים לגבי תוכנית שעלולה לפגוע בנכס שלכם?

גידול באוכלוסיית הזוגות הצעירים וביקוש רב לדירות למגורים חייב את רשויות התכנון לאשר תכניות "על שמאל ועל ימין" כדי לייצר היצע דירות שימנע משבר דיור, כך שלאחרונה אנו עדים לתכניות רבות בשלבי תכנון, הפקדה או אפילו אישור.

במרבית המקרים תכניות אלו מוסיפות שוכונות מגורים, מגדילות זכויות בנייה, מוסיפות יחידות דיור, מגדילות צפיפות בערים או משנות ייעודי קרקע ממגורים למסחר או כל מטרה אחרת, דבר שמגדיל את הסיכוי של בעלי נכסים בתוך תחום תכניות אלו להיפגע.

למשל, בעל בית פרטי בבניה צמודת קרקע שמשקיף לנוף כלשהו, עלול למצוא עצמו מאבד את הנוף מבעד לחלון, דבר שעלול לגרום לירידת ערך דירתו.

איך יודעים על הפקדת תכנית?

מנגנון הפרסום ושיתוף הציבור בתכניות הינו מנגנון קבוע בחוק שאי אפשר לסטות ממנו אף תכנית קמה ונופלת אם הליך מנהלי כה חשוב לא מתקיים כראוי.

ועדה המקומית לתכנון ובניה אשר דנה בתכנית וקיבלה החלטה להפקיד תכנית להתנגדויות מחויבת בהתאם לחוק התתכנון והבניה לפרסם הודעה על הפקדת התכנית להתנגדויות בעתונים, לתלות שלט בתחום התכנית וכן לתלות מודעה במשרדי הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הופקדה התכנית להתנגדויות ואף לשלוח הודעה לשכנים אודות הפקדת התכנית להתנגדויות.

פרסומים כאמור, בדרך כלכל מנוסחים בצורה שאינה ברורה, כך שאם אתם מקבלים הודעה או סתם נתקלים בהודעה בדבר הפקדת תכנית תמיד מומלץ להיוועץ בבעל מקצוע שיסביר לכם את השפעת אותה תכנית עליכם.

המועד להתנגדות:

במסגרת הפרסום כאמור לעיל, מחויבת הועדה המקומית להודיע כי כל מי שרואה עצמו נפגע מאישורה של תכנית רשאי להגיש התנגדות לתכנית וזאת בתוך 60 ימים מיום הפרסום בדבר הפקדת התכנית להתנגדויות כאמור.

למעשה התנגדות יכולה להיות גם לתכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת או להליכי רישוי (קבלת היתר בניה) כאשר מדובר בהיתר לשימוש חורג או הקלות מתכנית.

מי יכול להגיש התנגדות?

חוק התכנון והבנייה כלשונו מאפשר ל- "כל מי שרואה עצמו נפגע כתוצאה מאישורה של תכנית, רשאי להגיש התנגדות לתכנית" בתקופה שנקבעה להתנגדויות, כלומר, אזם אינו חייב להיות בעל נכס צמוד לתכנית כדי שיתאפשר לך להגיש התנגדות לתכנית ומספיק להיות נפגע פיטנציאלי כדי שיוכל הוא להגיש הנגדות לתכנית.

הגשת ההתנגדות:

התנגדות תכלול את פרטי המתנגדים, הקשר בינם לבין התכנית, ואת האופן שבו עלולה התכנית לפגוע במתנגד. העובדות אודות אופן הפגיעה במתנגד יוגשו מאומתים בצהיר על ידי עורך.

החשיבות בשכירת שירותיו של איש מקצוע טרם הגשת התכנית הינה קריטית עבוד המתנגד, שכן חשוב להדגיש ולהפנות את הוועדה המקומית לתכנון ובניה לשיקולים תכנוניים ו/או משפטיים אשר ינחו אותה בעת הדיון בהתנגדות.

כך למשל, בתי המשפט פוסקים רבות ונותנים מענה לסוגיות משפטיות השנויות במחלוקת ומשפיעות על סמכותה של ועדה מקומית לפעול לאישור תכנית בצורה שיש בה פגיעה רבה בציבור או באופן שאינו הולם את החוקים השונים החופפים בין תכנון לקניין.

סוגיה נוספת שנתקלים בה רבות, הינה נושא ניגוד העניינים, לדוגמא, חבר בועדה שדנה בתכנית יכול להיות בעל עניין בתכנית, כך שאישור אותה תכנית יעלה חשש לניגוד עניינים, דבר שעשוי להביא לבלות אותה תכנית.

הדיון בהתנגדות:

הגוף התכנוני שדן בתכנית מחויב לדון בהתנגדויות אשר מוגשות אליו ולהתייחס אליהם באופן ענייני ובכובד ראש אף לפרט את הנימוקים התכנוניים והמשפטיים שהנחו אותו בעל קבלת החלטה בהתנגדות.

הצגת העמדה ופירוט כל הטענות בשלב ההתנגדות הינו קריטי שכן אי העלאת טענה (הן משפטית והן תכנונית) לא יאפשר העלאתה בערכאות הערר על ההחלטה בהתנגדות, לפיכך מומלץ להיוועץ בעורך דין תכנון ובינה טרם הגת התנגדות לתכנית.

כאמור לאחר הדיון בטענות בהתנגדות רשאית הועדה המקומית לתכנון ובניה להחליט אקבל את ההתנגדות ולהורות על תיקון התכנית, לקבל חלק מהטענת בהתנגדות או לדחות את ההתנגדות ולאשר את התכנית.

ההתנגדות לתכנית נדחתה?? מה עושים?

ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה ניתן להגיש ערר בזכות בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה לדחות את ההתנגדות. ערר כאמור מוגש לועדת ערר מחוזית. ערר על החלטת ועדה מחוזית לתכנון ובניה לדחות התנגדות ניתן להגיש ברשות לועדת משנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובניה.

זקוקים לייצוג בענייני תכנון ובניה? >

מה עושים אם הערר נדחה?

לאחר הדיון בערר כאמור בפני ועדת ערר, ניתן להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט לעניינים מנהליים. ערעור כאמור יתקבל במקרים חריגים בהם נפל פגם מנהלי שאי אפשר להכשיר אותו בקבלת ההחלטה לאשור תוכנית וכו'.

לסיכום:

אם קיבלתם הודעה על הפקדת תכנית אשר עלולה לפגוע בנכס שבבעלותכם, פנו אל עורך דין תכנון ובניה שיסייע לכם ויבחן עבורכם את ההשלכות של התכנית האמורה ואת האפשרות להגשת התנגדות לתכנית למען לאיין את הפגיעה בערך הנכס שבבעלותכם.

מאמרים נוספים

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן