fbpx

פרוק חברות

הליך חדלות פירעון לתאגיד:

כאשר סך חובותיה וההתחייבויות העתידיות של החברה עולה על סך הכנסותיה, כך שאין לחברה דרך לשלם לנושים (גורמים שמגיע להם כסף מהחברה).

כל אדם שעלול להיפגע מהצו רשאי להגיש התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים. 

הליך חדלות פירעון אינו הפתרון היחיד בפני החברה ועל בעלי החברה לפנות לעורך דין שיבחן הפתרון המתאים עבורה. 

כיצד מתנהל הליך חדלות פירעון– עם הגשת הבקשה יבחן בית המשפט האפשריות העמדות בפני החברה: הפעלה זמנית- מדובר בהפעלה למשך 30 יום, החברה תפעל ע"י הנאמן במהלכם יבחן מצב החברה והאם קיימת סבירות לשיקום.

שיקום כלכלי- כלל השיקום נבחר אם לחברה מימון מספיק להפעלת החברה כרגיל ולקיום סבירות גבוהה שהמשך הפעלת החברה יכול להוביל לפירעון החובות. 

פירוק החברה– כאשר נפתח הליך חדלות פירעון ובית המשפט קבע שאין פוטנציאל לשיקום במהלך תקופה ההפעלה מורה על פירוק החברה, במילים אחרות החברה תחדל מלפעול, נכסיה ימכרו, הרוויחים יחלקו לנושים ועם סיום ההליך החברה תמחק ממרשם החברות. 

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן