fbpx

היתר להקמת תחנת תדלוק במקרקעין בייעוד תעשייה, מתי ניתן?

untitled-3הקמת תחנת תדלוק במקרקעין בייעוד תעשייה, מתי ניתן?

עורך דין פארס כבהה
26/4/2019

בפסק
הדין בעת"מ 32932-09-18 קיבוץ ברקאי אגודה שיתופית ואח' נ' מחוז חיפה ואח' (פורסם בנבו ביום 6.3.19) בית המשפט קבע כי לשם קבלת היתר להקמת תחנת תדלוק מכח סעיך 8(א) לתמ"א 18 (שינוי 4) על מגיש הבקשה לעמוד בכל הוראות ההסדר שבסעיף (במצטבר) לרבות רמת פירוט מספק בתכנית שייעדה את הקרקע לתעיישה ו\או לייעוד אחר המאפשר הקמת תחנת תדלוק מכח ההסדר, ואין די בכך כי הייעוד הינו "תעיישה" כדי לזכות בקבלת היתר להקמת תחנת תדלוק במסלול היתר מכח ס 8(א) לתמ"א 18 (שינוי 4).

בקשה במסלול היתר להקמת תחנת תדלוק לא אושרה.

חברת טן וקיבוץ ברקאי הגישו בקשה להיתר להקמת תחנת תדלוק בדרגה ג' (מסחרית) בשטח אשר ייעודו "תעשייה" וזאת מכח ס' 8(א) לתמ"א 18 (שינוי 4). הועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה אלונה החליטה שלא לאשר היתר לתחנת תדלוק בשטח המדובר מאחר וסעיף 4.4.1(4) להוראות תכנית המתאר מס' 351-0073874 כולל הוראה קונקרטית להקמת תחנת תדלוק פנימי ללשימוש הקיבוץ בלבד ועל כן על הקיבוץ לטן לפעול להגשת תכנית מפורטת ולא לבקש היתר בהתאם למסלול היתר עפ"י ס' 8(א) לתמ"א 18 (להלן: "החלטת הועדה המקומית").

גם ועדת ערר חשבה שאין מקום להקמת תחנת תדלוק.

על החלטת הועדה המקומית הוגש ערר אשר גם זה נדחה ע"י ועדת ערר תוך הקביעה כי יש לפרש את הוראות תכית המתאר על דרך השלילה, קרי כל מה שלא הותר במפורש עפ"י הוראות התכנית, הינו "אסור" וזאת תוך מסקנה כי פרשנות זו מגשימה בעיקר את תכלית תכנית המתאר המקומית שייעדה את הקרקע לתעשייה במטרה לתמוך בכלכלה הפנימית של תושבי הקיבוץ כמו גם התכלית והשאיפה לשמר את האופי הכפרי החקלאי של הקיבוץ שאינו מקיים בתוכו פעילות מסחרית.

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה דחה את הנימוק של ועדת ערר וקבע כי "לא ניתן לקבוע כי ההוראה שבסעיף 4.4.1 לתכנית המתאר המקומית ואשר נוגעת להקמת תחנת תדלוק פנימית במרחב הקיבוץ לשימוש תושבי הקיבוץ בלבד, נועדה לשלול או להתנות על זכותו של הקיבוץ להקים בשטחי התעשייה ומכוח הוראת סעיף 8(א) לתמ"א 18/4 תחנת תדלוק מסחרית, והמהווה הסדר שלילי" וזאת לאור העובדה כי פרשנות על דרך השלילה מנוגדת להוראות תמ"א 18 שמאפשרת קבלת היתר מכוח סעיף 8(א) בשטח בייעוד תעשייה כאשר תמ"א 18 גוברת מבחינת מעמדה ההיררכי ביחס לתכנית המתאר של הקיבוץ.

יחד עם זאת בית המשפט הותיר את החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה אלונה שלא לאשר היתר להקמת תחנת תדלוק מכח ההסדר שבסעיף 8(א) לתמ"א 18 נוכח העדר פירוט מספק בהוראות תכנית התמאר כנדרש עפ"י הוראות סעיף 8(א) לתמ"א 18.

בית המשפט קבע כי על מנת לאשר היתר להקמת תחנת תדלוק במקרקעין בייעוד תעשייה מכח סעיף 8(א) לתמ"א 18 (שינוי 4) על מגיש הבקשה לעמוד בכל תנאי הסעיף המצטבר ולרבות עמידה מורשת בדרישה לרמת פירוט כנדרש.

הכותב הינו שותף במשרד כבהה עדי ושות' עורכי דין
לייעוץ בנושאי הקמת תחנת תדלוק השאירו פרטים ונשוב אליכם.

מאמרים נוספים

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן